Mobilab Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

Faydalı Bilgiler  »  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu (‘KVKK’)  uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. İşbu muvafakatname ile tarafınızca şirketimize sağlanan tüm kişisel verileriniz HAKAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE SAĞ. ÖZEL SAĞ. HİZMET SAN. TİC. LTD. ŞTİ.nezdinde aşağıda detayları belirtilen sebep, amaç ve yöntemlerle, HAKAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından HAKAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ.’nin kendi sistemlerine kaydedileceğini, bu sistemler de depolanacağını, muhafaza edileceğini, verilerin değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini mevzuata uygun olarak açıklanabileceğini, aktarılacağını, devralınacağını, sınıflandırılacağını ve mevzuatın açıklandığı iş bu muvafakatnameyi okuyup anladığınızı ve onayladığınız beyan etmektesiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği :

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: HAKAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ. olarak, kanun  kapsamında belirtilen tüm belgelerde yer alan tüm özel nitelikli ve kişisel veriler, Müşterilerimize  karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla saklanmakta olup Müşteri ilişkilerinin en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, iş ve  hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, tarafların  memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, Müşteri  ilişkisine ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri, özel nitelikli kişisel ile sair kişisel veriler elde eder, kaydeder, güvenlikli sistemlerinde depolar, muhafaza eder, değiştirir, yeniden düzenler, mevzuata uygun biçimde açıklar ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da verilerin kullanılmasını engeller.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler Ve Aktarma Amacı: HAKAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizi mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan iş ve çözüm ortakları ile çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, HAKAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ.’nin iştiraklerine ve grup şirketlerine, kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşlarına, Müşteri   faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; HAKAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ.’nin bizzat veya alt yükleniciler eliyle sağladığı ürün ve hizmetlerin verilmesi, ürün ve hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam veya kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair bilgilendirmelerden haberdar edilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, marketing ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilir. Ayrıca HAKAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ. ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, HAKAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ.’nin bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yönetimi ve Hukuki Sebebi:    Kişisel verileriniz HAKAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ.‘ye ait  internet iş ve çözüm ortaklıkları ve yetkili kişiler aracılığıyla sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşme uyarınca toplanabilir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler     :Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız:  Kişisel verilerin sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklarınızı, KVKK kapsamında veri sorumlusu olan Yasemin KESKİN TOPBAŞ’a başvurarak kullanabilirsiniz:

a)        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)        Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)        Kişisel berilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)     Kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sahibi İlgili Kişinin Beyanı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin koruması Hakkında Kanun kapsamında bahsedilen tüm bilgiler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.  HAKAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ. olarak, kanun  kapsamında belirtilen tüm belgelerde yer alan tüm kişisel veriler, Müşterilerimize  karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla saklanmakta olup, iş ortakları ile yapılan çalışmalar dâhilinde gerekli kurum ve kuruluşlara paylaşılmakta ve işlenmektedir, Toplanan kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma prensipleri çerçevesinde işlenmekte ve 6698 Sayılı Kişisel verilerin Korunmasın Hakkında Kanun kapsamında belirtilen faaliyetler dışında kullanılmamaktadır. Kişisel verilerinizi yalnızca 6698 Sayılı Kanunda belirtilen ve/veya ilerde onayınız dâhilinde alınacak ek bilgilendirmelerde belirtilen amaçlar için geçerli kanun hükümlerine uygun olarak gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Kişisel verilerinizin işlenip  işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan diğer hakları talep etme hakkı saklıdır. İşçi bu sözleşme ile 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında paylaşılmasını kabul eder.Yukarıdaki metni okudum ve 6698 Sayılı Kanun kapsamında tüm hak ve yükümlülükleri anladığımı beyan eder,özgür irademle ile aydınlatılmış açık rızam ile ,tüm özel kişisel verilerim ve var ise eski kişisel özel verilerimde dahil olmak üzere , onay veririm.

                                                                                                                                             Ad Soyad/İmza
Copyright © 2024 Hakan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm Hakları Saklıdır