Mobilab Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Hizmetleri  »  Apartman Risk Analizi
Apartman Risk Analizi
“Az tehlikeli” sınıfta yer alan apartman/bina/sitenin; iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden bu hizmeti temin etmesi yükümlülüğü 2016 yılı Temmuz ayında, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıfta yer alanlarında ise 2014 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecektir. Bu tarihlere kadar risk değerlendirmesi mutlaka yaptırılmalıdır.
Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenmelidir.
Bilindiği üzere apartmanlarda kat malikleri işveren olarak değerlendirilmektedir.İşverenlerin konuyla ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdaki kişilerden oluşur:
*İşveren veya işveren vekili.
*İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
*İşyerindeki çalışan temsilcileri.
*İşyerindeki destek elemanları.
*İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
Bu arada işveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.


Copyright © 2024 Hakan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm Hakları Saklıdır