Mobilab Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Hizmetleri  »  İşyeri Risk Analizleri
İşyeri Risk Analizleri
Bilindiği gibi “Tüm işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin yapılmış olması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlük maddesi uyarınca 30.12.2012 tarihi itibari ile zorunlu bulunmakta olup bu tarih dışında belirlenen bir tamamlama süresi bulunmamaktadır.
İşyeri risk analizinin ana amacı İş sağlığı ve güvenliği açısından, işyerlerinde her yönüyle kayıp yaratabilecek durumların ve olayların tespit edilerek risk olarak tanımlanması, nedenleri ve sonuçları ile olasılık ve etkilerinin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu risk önceliklerinin belirlenmesi ve bunların sonucunda riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmektir.
Risk Analizi işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.
İşyeri Risk değerlendirmesi bütün operasyonlarda riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların birleşimidir.
Çalışma hayatının temel boyutlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel hareket noktasını oluşturan işyeri risk değerlendirmesi uzman kişilerce iş gruplarına göre ayrıntılı olarak yapılmakta ve raporlanmaktadır.
Risk Analizi çalışmaları ilgili birim yetkilileri tarafından sürekli olarak izlenerek ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çalışmaları yapılarak gerçekleştirilmektedir.Belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi gerekmektedir.Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenmelidir.

Tehlike ve Risk Değerlendirme Çalışmaları
a. İşe başlamada
- İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra,
- İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,
b. Değişiklik durumunda
- İşyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği,
- Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması,
- Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,
c. İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda
- İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde,
d. Düzenli aralıklarla
- İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılabilecektir.


Copyright © 2024 Hakan İş Sağlığı ve Güvenliği | Tüm Hakları Saklıdır